Ochrona danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kideo Małgorzata Rasińska ul. Atutowa 28, 93-443 Łódź, numer telefonu: +48 607 197 987.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
  numer telefonu: +48 508071187, email: biuro@kideo.com.pl.
 3. Firma Kideo przetwarza dane osobowe w celach handlowych związanych z prowadzoną działalnością oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmę Kideo na podstawie Państwa zgody przy okazji zapytań ofertowych składanych przez formularz zgłoszeniowy.
 5. Dane osobowe przetwarzane przez firmę Kideo mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych lub kategoriom odbiorców:
  • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. organy administracji, sądy, służby państwowe),
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu firmy Kideo na podstawie zawartej z firmą Kideo umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne firmę Kideo lub udostępniające firme Kideo narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące na rzecz firmy Kideo usługi doradcze, audytowe i pomoc prawną),
  • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty prowadzące działalność płatniczą).
 6. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:
  • w przypadku relacji handlowych przez okres do czasu ich zakończenia, a następnie do celów archiwalnych przez okres przewidziany w stosownych,
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 7. W związku z przetwarzaniem przez firmę Kideo danych osobowych, przysługuje Państwu:
  • prawo do uzyskania potwierdzenia, czy firma Kideo przetwarza Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce uzyskanie dostępu do treści Państwa danych oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  • prawo do uzyskania kopii danych osobowych,
  • prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 16 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie i zasadach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku cofnięcia zgody i braku innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
 8. Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać:
  • wysyłając wniosek bezpośrednio na adres spółki,
  • wysyłając emaila na adres: biuro@kideo.com.pl.
 9. Przepisy RODO określają zakres, w jakim można skorzystać z wyżej wymienionych praw.
 10. Firma Kideo jest uprawniona do weryfikacji tożsamości wnioskujących.
 11. Firma Kideo może zwrócić się o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach nieokreślonych w przepisach prawa (np. w ramach prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych). W takiej sytuacji przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na niezgodne z prawem przetwarzanie przez firmę Kideo danych osobowych.
 13. Firma Kideo Marcin Piotrowski dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do danych osobowych jedynie w ramach dostarczania treści na stronach internetowych firmy Kideo na zasadach określonych w Polityce prywatności.