Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KIDEO
(obowiązuje od dnia 28 marca 2019  roku)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego KIDEO (Sklep Internetowy) jest KIDEO Małgorzata Rasińska.
 2. Sklep Internetowy sprzedaje dostępne aktualnie w ofercie artykuły przemysłowe, w szczególności odzieżowe- dziecięce. Dokonanie zakupu jest możliwe po złożeniu zamówienia, o którym mowa w pkt. II – Realizacja zamówienia (Zamówienie).
 3. Administratorem danych osobowych jest KIDEO wskazane w punkcie 1.
 4. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z Klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 5. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację Zamówień ze Sklepu Internetowego Kideo.
 6. Realizacji zakupów przez Klienta jest możliwa bez rejestracji oraz po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym. W pierwszym przypadku, w celu zamówienia towarów, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem kideo.com.pl. W drugim przypadku, prawidłowe zarejestrowanie się przez kupującego na stronie www.kideo.com.pl oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.kideo.com.pl pozwala ponadto na korzystanie przez Klienta z dodatkowych opcji, przede wszystkim umożliwia podgląd historii poprzednio dokonanych zakupów.
 7. Numer konta do dokonania płatności:
  M Bank 45 1140 2004 0000 3802 4540 3341
 8. Realizacja Zamówienia możliwa jest wyłącznie na terenie Polski lub po uprzednim uzgodnieniu wszystkich szczegółów oraz wpłacie na konto poza granicami kraju.
 9. Wszystkie ceny artykułów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.  (Ceny).
 10. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych artykułów do sprzedaży. Zmiany, o których mowa powyżej nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli umowę sprzedaży artykułów oferowanych przez Sklep Internetowy przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna Cena jest każdorazowo potwierdzana Klientowi w momencie wyboru opcji „do kasy”, przed wysłaniem Zamówienia. Cena „W kasie” uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania kodów rabatowych. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu.
 11. Wszelkie informacje na temat aktualnych akcji promocyjnych i rabatowych obowiązujących w Sklepie Internetowym, obowiązujących w chwili składania Zamówienia przez Klienta, są zamieszczane na stronie internetowej Sklepu Internetowego Kideo.

 II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1.  W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:
 2. dokonać wyboru towaru (towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego – z dostępnej aktualnie oferty – podając, jeśli opcja jest dostępna, kolorystykę, rozmiar, inne cechy opcjonalne charakterystyczne dla towaru oraz ilość, a następnie dodać kolejno „do koszyka” wybrane towary;
 3. po zakończeniu wyboru towaru (towarów) wybrać przycisk „przejdź do koszyka”;
 4. następnie dokonać, spośród aktualnie dostępnych opcji, wyboru formy dostawy oraz sposobu płatności lub dokonać usunięcia towaru/towarów z „koszyka”.
 5. następnie podać dane umożliwiające realizację zamówienia lub ewentualnie dokonać logowania do konta Klienta w Sklepie Internetowym. Najpóźniej na tym etapie Klient powinien zapoznać się i potwierdzić zapoznanie się oraz akceptację niniejszego regulaminu, oraz udzielić pozostałych przewidzianych zgód. Udzielenie powyższych informacji jest dobrowolne, jednakże konieczne dla realizacji zamówienia. Następnie należy użyć przycisku „dalej”;
 6. wybrać sposób płatności oraz dostawy. W zależności od dokonanego wyboru Klient proszony jest o postępowanie zgodnie ze wskazanymi wytycznymi;
 7. zatwierdzić zamówienie przyciskiem potwierdzającym wolę zakończenia zamówienia i chęć zawarcia umowy. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. Jednakże Sprzedawca zastrzega własność rzeczy do momentu uiszczenia ceny sprzedaży przez Klienta. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Sprzedawcy.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego.
 9. Kideo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta, a niezbędne do realizacji Zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji Zamówienia Kideo  niezwłocznie powiadomi Klienta oraz wskaże przyczynę ww. odmowy.
 10. Artykuły oferowane w Sklepie Internetowym są towarami aktualnie dostępnymi. Jednakże, w wyjątkowych sytuacjach – w szczególności w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów – może się zdarzyć, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach – to jest w razie niemożliwości realizacji zamówienia w części lub całości, każdorazowo  Klient zostanie poinformowany wiadomością e – mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego Zamówienia i  przewidywanej dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności – kwota za niezrealizowaną część Zamówienia zostanie niezwłocznie zwrócona. W przypadku, gdy częściowa realizacja Zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail z taką informacją na adres sprzedaz@kideo.com.pl
 11. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia i zawarcie umowy w drodze komunikatu nadawanego w drodze informacji e-mail, przesyłanego na adres poczty Klienta podany w formularzu zamówienia potwierdzającego ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia niezwłocznie lub w razie wątpliwości, albo gdy nie dokonywano zamówienia w Sklepie Internetowym – Klient lub inna osoba proszona jest o kontakt telefoniczny lub mailowy ze sklepem Kideo.
 12. Z chwilą otrzymania Potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 13. Klient wyraża zgodę na dostarczenie dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w Zamówieniu, przy rejestracji. Dokumenty te będą wysłane z potwierdzeniem ich otrzymania.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI I WYSYŁKI TOWARU

 1. Płatność za zakupiony towar może zostać dokonana wedle wyboru Klienta z góry – przelewem tradycyjnym, e-przelewem, kartą kredytową.
 2. Zamówione towary są dostarczane na terenie Polski za pośrednictwem kuriera oraz Poczty Polskiej S.A., przy czym koszt dostawy w każdym przypadku uwidoczniony jest po wyborze sposobu dostawy. Zamówienia realizowane na terenie Polski przekraczające określoną wartość, widoczną przy składaniu Zamówienia są wysyłane na koszt Sklepu Internetowego. Informacja o aktualnym limicie cenowym znajduje się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Kideo.
 3. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem kuriera  – w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem – kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału. W razie, gdy i druga próba kończy się niedoręczeniem, Kurier pozostawia drugie awizo. W przypadku, gdy po wtórnej awizacji nie dojdzie do doręczenia – przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. Sklep internetowy Kideo skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy.
 4. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. – w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem – stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U. 2012, poz. 1529, ze zm). Dostawa realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. wynosi zwykle do 2 dni roboczych od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi. Sprzedawca nie ma jednak wpływu na czas, w jakim Poczta Polska S.A. realizuje dostawę, w związku z powyższym czas dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn leżących po stronie tego przewoźnika.
 5. Przy wyborze opcji „odbiór osobisty po przedpłacie na konto” Klient ma możliwość odbioru paczki pod wskazanym adresem przez sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu godziny odbioru paczki.
 6. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę – to jest przekazania zamówienia do wysyłki – wynosi do 24h od momentu złożenia Zamówienia (w dni robocze).
 7. Do każdego przesłanego towaru załączony jest dowód zakupu.
 8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient proszony jest o sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego towaru oraz niezwłoczne zgłoszenie do Sklepu Internetowego stwierdzonych wad, braków w Zamówieniu lub uszkodzeń opakowania zewnętrznego.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie).
 2. Aby zachować termin do Odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa.
 4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego na przykład pocztą. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość i przesłać drogą elektroniczną na adres: sprzedaz@kideo.com.pl  .Wzór formularza dostępny jest poniżej pod nazwą: „zał. 1_kideo_formularz_zwrotu”. Skorzystanie z powyższego formularza nie jest obowiązkowe. Klient może wysłać na adres: sprzedaz@kideo.com.pl jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu.
 5. Niezwłocznie – to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu – po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpienie, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 6. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia.
 7. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie zamówionych rzeczy w przypadku wyboru przez Klienta najtańszej opcji  dostawy.
 8. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy, wraz z dowodem zakupu oraz oryginałem formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na adres Sprzedawcy: Kideo  adres do doręczeń: ul. Gładka 6/9 93-378 Łódź niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty związane z wykorzystaniem prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi – na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
 11. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. W razie stwierdzenia korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy:
  a) umowa sprzedaży zawarta na odległość ma za przedmiot rzecz dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 13. b) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. c) rzecz zwracana ma widoczne ślady użytkowania.
 15. d) klient nie posiada dowodu zakupu
 16. Zwrot płatności w przypadku odstąpienia od umowy następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały zastosowane przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Płatność może zostać zwrócona przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

V. REKLAMCJE

 1. Kideo jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:sprzedaz@kideo.com.pl
 3. Klient korzystający z przysługującego mu prawa do zgłoszenia roszczenia w zakresie wad Produktu, zgłoszenia może dokonać za pomocą wiadomości e-mail na adres:sprzedaz@kideo.com.pl  
 4. Prosimy o załączenie do reklamacji oryginału dowodu zakupu W związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym Klient proszony jest również o wypełnienie formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej pod nazwą: „zał. 2_kideo_formularz_reklamacji” lub podanie danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a w szczególności przyczyny zgłoszenia, roszczenia oraz danych kontaktowych.
 5. Kideo podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kideo o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: biuro@kideo.com.pllub przy użyciu formularza kontaktowego.
 8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 9. Kideo zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Kideo, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu, które w ilości niezbędnej mogą dodatkowo być udostępnione firmie kurierskiej, lub operatorowi płatności jedynie w celu realizacji Zamówienia. Zgoda to może być cofnięta przez Klienta w dowolnej chwili. W tym celu należy skontaktować się z Kideo. Ponadto – podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 2. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością.
 3. Podanie ww. danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania Zamówień w Sklepie Internetowym lub korzystania z innych opcjonalnych korzyści.
 4. Wyrażenie zgody na przesyłanie newslettera oznacza, że adres email Klienta będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów  Kideo. Zgoda może być cofnięta przez Klienta w dowolnej chwili. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej zakładki znajdujące się w wysłanym newsletterze lub skontaktować się ze sklepem internetowym Kideo.
 5. Newsletter – usługa polegająca na promowaniu działalności Administratora oraz działalności podmiotów trzecich, w ramach której są wykonywane czynności marketingowe. Osoba zamawiająca usługę wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych przesyłanych przez Kideo drogą elektroniczną z wykorzystaniem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, na okoliczność wykonania tejże usługi.
 6. Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Kideo numer kontaktowy +48 508 071 187. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji zamówionej usług „newsletter” oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Wszelkie uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane.
 7. Klient ma prawo do pozyskania informacji o treści przechowywanych danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania, lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia, lub uaktualnienia przechowywanych o nim informacji. Prosimy w tym celu o kontakt ze sklepem internetowym Kideo.

VII.POLITYKA COOKIES

Kideo może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na komputerze, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny kideo i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (ADR).
 3. Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
 4. W razie wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: sprzedaz@kideo.com.pllub numerem telefonu +48 508 071 187 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00).
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.